Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de cartof de consum in anul 2022

                                                 

           Vă informăm că a fost publicată HG.nr.782/16.06.2022 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de cartof de consum ”in anul 2022 , precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia.

Sprijinul financiar este de maxim 200 euro/ha cultivat cu cartof de consum. 

           Data limită pentru depunerea cererilor este 15 iulie 2022 inclusiv și va fi însoțită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

    e) dovadă cont activ la bancă/trezorerie;

    f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu cartof(minim 0,3 hectare cultivate cu cartof de consum) utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

    g) declaraţii pe propria răspundere;

     Pentru a fi eligibili, beneficiarii  care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

    b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha;

    c) să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa eligibila din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 29 noiembrie a anului de cerere;

    d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum în anul 2022;

    e) să facă dovada producţiei minime realizate prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare;

Valorificarea producției de cartof de consum precum si depunerea documentelor justificative  care atestă valorificarea producției de cartof se depun la Direcția Pentru Agricultura Județeana ARAD până la data de 29 noiembrie 2022.

Cererile însoțite de documentele prevăzute, pot fi transmise la D.A.J. Arad și prin mijloace electronice și/sau prin poștă/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.

 

                                                        FORMULARE  minimis cartofi