Informații AJUTOR DE MINIMIS TOMATE CICLUL II 2022

INFORMAȚII

H.G. nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare 

  1.  Depunerea cererilor de înscriere în Program: 25.07.2022-31.08.2022 pentru CICLUL II.

 Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

    a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;

    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

   f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

 

2.  Perioadele de valorificare a producției: - 15.10.2022-09.12.2022 pentru CICLUL II.

3. Criterii de eligibilitate:

    a) suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producţie, cu o marja de eroare de + 50 mp rezultaţi în urma verificării în teren a suprafeţei înfiinţate cu legume. cultivată exclusiv cu tomate în ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung - capia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;

    b) să amplaseze, la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul ................................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

    c) să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate;

    d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2022;

    e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;

    f) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;

    g) să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide;

4. Producţiile minime:

    a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate - ciclul II;

    b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung - capia -ciclul II;

    c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi-ciclul II;

    d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi-ciclul II;

    e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată-ciclul II;

    f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac-ciclul II;

    g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde -ciclul II.

5. Dupa plantare se va notifica, in scris DAJ Arad pentru verificarea in teren a suprafetei culturii infiintate.

6. Inainte de recoltare cu cel putin 7 zile, beneficiarii sunt obligati sa notifice, in scris, in vederea verificarii respectarii productiei minime de legume. 

7. Pentru obţinerea ajutorului, beneficiarii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ Arad, dovada producţiei de legume obţinute (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ, până la 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II de producţie.

8. Valoare sprijin ciclul II: 1000 eur x 4,9475lei= 4.947,50 lei

 

Cererile și Notificarile pot fi trimise pe adresa de mail: secretariat@dadrarad.ro

Pentru informatii suplimentare, persoane de contact DAJ ARAD:

BELEI CRISTIANA – telefon 0758876915

DRONCA GEORGETA – telefon 0742195679

 Cererea de înscriere și Declarația de consimțământ.