Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023

 

H.G. nr.1569/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023

 1.  Depunerea cererilor de înscriere în Program – 01.01.2023-01.04.2023

 2.  Perioada de valorificare a producției: - până la data de 30 iunie inclusiv a anului 2023. 

 3. Lista documentelor necesare pentru înscriere:

1. Copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit,

2. Copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023

3. Împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz

4. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea

5. Dovadă cont activ bancă/trezorerie

6. Adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

 

4. Criterii de eligibilitate:

a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

    b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate;

    c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate în spaţii protejate, anul 2023, beneficiar numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

    d) să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, de pe suprafaţa prevăzută la lit. b);

    e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii;

    f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;

    g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;

    h) să obţină tomate care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3). 

5. Inainte de recoltare cu cel putin 10 zile, beneficiarii sunt obligati sa notifice, in scris, in vederea verificarii respectarii productiei minime de legume. 

6.   Beneficiarii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ Arad, dovada obţinerii producţiei de legume obţinute (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ, până la 14 iulie 2023, inclusiv

7. Valoare totala sprijin: 3000eur x 4,9490 lei= 14.847,00 lei 

Cererea de înscriere în Program, însoţită de documentele menționate mai sus, poate fi transmisă la DAJ Arad şi prin mijloace electronice, iar copiile trebuie să fie semnate, datate și certificate „conform cu originalul” de către solicitant, la e-mail: secretariat@dadrarad.ro, poştă/curierat.

 

                                                                        FORMULARE:

                                                                                  CERERE

                                                              DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT

                                                         NOTIFICARE CONTROL RECOLTARE

                                               REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL TRATAMENTELOR