Certificate de origine biomasă

ACTE NECESARE OBTINERII CERTIFICATULUI DE ORIGINE PTR BIOMASA

 

Ord nr.46/05.03.2012, Ord. nr. 64/27.02.2020

– ACTUALIZATA-

 

PENTRU PRODUCATORII DE CULTURI ENERGETICE

 

     CERERE TIP – cf. Anexei nr.3

a) copie de pe BI/CI sau certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI) sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu (în cazul societăţilor agricole) sau cod de identificare fiscală (CIF);

 

    b) copii de pe documente privind originea materialului săditor;

 

    c) adeverinţă de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din care să rezulte numărul de înregistrare al producătorului de culturi energetice în registrul unic de identificare, suprafaţa ocupată de culturile energetice pentru care a solicitat sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă şi/sau ajutoare naţionale tranzitorii (ANT) precum şi datele de identificare a parcelelor de pe care se recoltează culturile energetice prevăzute la art. 2 lit. a);

 

    d) copii ale contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin <LLNK 12008   220 11 201   0 18>Legea nr. 220/2008.

 

                                                    PENTRU GENERATORII DE DESEURI

 

        CERERE TIP – cf. Anexei nr.4

a) copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI) sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu (în cazul societăţilor agricole) sau cod de identificare fiscală (CIF);

 

    b) adeverinţă de la primăria localităţii pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea generatorii de deşeuri, din care să rezulte, după caz, datele din registrul agricol privind suprafeţele cultivate cu plante agricole, livezi şi vii şi/sau efectivele de animale generatoare de deşeuri;

 

    c) extrase din evidenţele contabile ale operatorilor economici din domeniul preparării şi procesării alimentelor privind cantitatea de deşeuri rezultată din procesele de producţie şi copii din registrul de evidenţă a gestiunii deşeurilor;

 

    d) declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte, după caz, cantitatea de deşeuri pe care o deţin, provenită din agricultură, horticultură, acvacultură şi pescuit, inclusiv dejecţiile animaliere sau cantitatea de deşeuri rezultată din procesele de preparare şi procesare a alimentelor (de exemplu: deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, fructelor, cerealelor, uleiurilor comestibile etc.);

 

    e) copii ale contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin <LLNK 12008   220 11 201   0 18>Legea nr. 220/2008.

 

 

Persoana de contact: Dronca Georgeta  tel: 0742 195 679