Inspectia tehnica in domeniul agriculturii ecologice

INSPECŢIA TEHNICĂ ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ECOLOGICE  (I.T.A.E.)

 INFORMAȚII GENERALE                                                                                                                                                                                                                              

Producţia ecologică este un sistem global de gestiune agricolă şi de producţie alimentară care combină cele mai bune practici de mediu, un nivel înalt de biodiversitate, conservarea resurselor naturale, aplicarea unor standarde înalte privind bunăstarea animalelor şi o metodă de producţie care respectă preferinţele anumitor consumatori pentru produse obţinute cu ajutorul unor substanţe şi procese naturale.

Astfel, metoda de producţie ecologică joacă un dublu rol social, deoarece, pe de o parte, alimentează o piaţă specifică ce răspunde cererii consumatorilor de produse ecologice, iar, pe de altă parte, furnizează bunuri publice, contribuind la protecţia mediului şi la bunăstarea animalelor, precum şi la dezvoltarea rurală.

 Cadrul legal comunitar și național ce reglementează sectorul producţiei ecologice  trebuie să urmărească atingerea obiectivului asigurării unei concurenţe loiale şi a unei funcţionări adecvate a pieţei interne a produselor ecologice, precum şi a menţinerii şi justificării încrederii consumatorilor în produsele etichetate drept ecologice.

 

 Rolul sistemului de control instituit conform legislației comunitare, este acela de a garanta faptul că produsele ecologice sunt realizate în conformitate cu exigențele impuse conform cadrului legislativ comunitar aplicabil producției ecologice și care acoperă activitățile desfășurate de operatori în toate etapele de producție, procesare și distribuție de produse ecologice. Fiecare operator trebuie să respecte aceleași principii și norme aplicabile producției ecologice, în toate stadiile de producție, începând cu producția primară a unui produs ecologic și terminând cu depozitarea, procesarea, transportul și valorificarea, către consumatorul final.

În România inspecția și certificare operatorilor înregistrați în sistemul de agricultură ecologică este efectuată de 15 organisme de control private, care sunt acreditate de Asociația Română de Acreditare (R.E.N.A.R), organism naţional de acreditare care acreditează organismele de control în conformitate cu cerințele Normei europene EN ISO/CEI 17065:2012 „Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii” sau de alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană semnatare ale acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA și aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) pentru desfășurarea acestei activități.

Obiectivele Inspecției tehnice în domeniul agriculturii ecologie sunt:

 • întărirea capacității instituționale a autorității competente la nivel central și teritorial;
 • întărirea procedurilor de control și supraveghere a activității organismelor de control;
 • ameliorarea performanțelor organismelor de control;
 • continuarea transpunerii și implementării dispoziițiilor reglementărilor din domeniu de agricultură ecologică stabilite la nivel comunitar.

ORGANIZAREA INSPECŢIEI  TEHNICE ÎN DOMENIUL  AGRICULTURII ECOLOGICE

Inspecţia tehnică în domeniul agriculturii ecologice funcţionează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării urale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, prin structuri la nivel central (MADR)  și teritorial (DAJ).

Reprezentanții structurii de la nivel central responsabile în domeniul inspecţiilor tehnice efectuează:

 1. Auditul la sediul organismelor de control în vederea verificării documentelor și a modului de desfășurare a activității de inspecție și certificare.
 2. Auditul de reexaminare, respectiv inspectarea unui operator al organismului de control de către autoritatea competentă, pentru a verifica respectarea procedurilor funcționale ale organismului de control și pentru a verifica eficiența acestuia.
 3. Auditul prin observare directă, respectiv observarea de către autoritatea competentă a unei inspecții efectuată de un inspector al organismului de control.
 4. Analiza notificărilor transmise de Comisia Europeană și a eventualelor iregularități comise de operatorii din România sau de organismele de control.
 5. Efectuarea de controale suplimentare în cazul în care la controlul efectuat de inspectorii cu atribuții în domeniul agriculturii ecologice din cadrul compartimentelor județene s-au constatat neconformități grave.
 6. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor conform art. II, alin. (3) din Ordonanța nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice împreună cu reprezentanții structurilor teritoriale cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice;
 7. Efectuat verificări în vederea formulării și transmiterii de răspunsuri la sesizări, petiții și memorii.

Reprezentanții structurii de la nivel teritorial (DAJ) cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul  agriculturii ecologice efectuează:

 1. Controale de supraveghere a activității organismelor de control

În cadrul controalelor de supraveghere se verifică modul de efectuare a activităţii organismului de control, având în vedere prevederile titlului V "Controalele" din Regulamentul (CE) nr.834/2007, prin controale specifice efectuate la locaţia fermei/unităţii operatorilor, verificându-se şi existenţa următoarelor documente:

 • contractul încheiat de operator cu organismul de control;
 • fişa de înregistrare a operatorului;
 • copia raportului de inspecţie al organismului de control pe anul în curs;
 • alte documente specifice operatorului.

 Supravegherea activității organismelor de control se realizează prin inspecția pe teren a operatorilor aflați sub contract cu organismul respectiv și are în vedere următoarele:

 • verificarea pe teren a respectării de către organismele de control a cerințelor minime de control cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei;
 • verificarea obiectivității inspecțiilor efectuate de către organismele de control;
 • verificarea eficienţei activităţii organismelor de control;
 • identificarea eventualelor neconformități, între controlul efectuat de persoanele desemnate din cadrul MADR și controlul efectuat de organismele de control la operatori;
 • identificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de inspecție desfășurată de organismele de control la operatorii aflați sub contract;
 • aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni organismului de control, în situația în care reprezentanții MADR identifică nereguli sau încălcări ale legislației în vigoare.
 1. Verifică operatorii economici care exploatează suprafețe mari și care obțin producții peste media obținută în sistem convențional în zona unde își desfășoară activitatea.
 2. Participă împreună cu inspectorul organismului de control la prelevarea de probe de la operatorii economici care obțin producții mari și care efectuează tranzacții în afara teritoriului României.
 3. Verifică operatorii economici conform H.G. nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor și sancțiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91.
 4. Constată contravenții și aplică sancțiuni conform art. II, alin. (3) din Ordonanța nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice împreună cu reprezentanții structurii responsabile cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice, din cadrul MADR.
 5.   Întocmesc Rapoarte lunare de control pentru operatorii selectați în eșantionul reprezentativ al fiecărui organism de control care cuprinde și neconformitățile constatate, conform prevederilor O.M. nr.895/2016.
 6. Întocmesc Rapoarte lunare de control pentru operatorii economici verificați, conform prevederilor H.G. nr.131/2013.

Legislația naţională în domeniul agriculturii ecologice

 • Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului agriculturii nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică;
 • Hotărârea nr.131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 092/91;
 • Ordonanţă nr. 29 din 28 august 2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice.

Legislația comunitară în domeniul agriculturii ecologice

 • Regulamentului Consiliului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91;
 • Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
 • Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe.

Date de contact:

INSPECŢIA TEHNICĂ ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ECOLOGICE

AUTORITATEA DE COORDONARE

Bulevardul Carol I, Nr. 24, sector 3, Bucureşti, Cod poştal 020921
Telefon: 021- 3072489
e-mail:  inspectie.ae@madr.ro

  

Arad – Arad, str. Cloşca, nr. 46
e-mail:
inspectii.itc@madr.ro