AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI USTUROI_2023

MADR continuă și în anul 2023 programul de susținere a producției de usturoi

Vă informăm că a fost publicată H.G. nr. 393/2023 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de usturoi ”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia. 

            Data limită pentru depunere a cererilor este 31 mai inclusiv și va fi însoțită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;

    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

    e) dovadă cont activ la bancă/trezorerie;

    f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

    g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;

     Pentru a fi eligibili, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

    b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul ..............., beneficiar numărul ..............., Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Arad cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

    c) să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa prevăzută la lit. b);

    d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul 2023;

    e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;

    f) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare;

Valorificarea producției se face în perioada 1 iunie - 21 noiembrie, iar documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea producției de usturoi se depun la Direcția pentru Agricultura  Județeana ARAD până la data de 29 noiembrie 2023.

Cererile însoțite de documentele prevăzute, poate fi transmisă la D.A.J. Arad și prin mijloace electronice și/sau prin poștă/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.

 

CERERE

DECLARAȚIE

 

Adresă informare Primării_Minimis Usturoi 2023