AJUTORUL DE MINIMIS PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI CARTOF DE NCONSUM_2023

Producția de cartof va fi susținută în anul 2023 prin acordarea  unui sprijin din partea statului

Vă informăm că a fost publicată HG.nr.394/2023 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de cartof de consum” în anul 2023 , precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia. Sprijinul financiar este de maxim 200 euro/ha cultivat cu cartof de consum.

  Data limită pentru depunerea cererilor este 19.05.2023 inclusiv. 

 Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;

    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau al actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

    e) dovadă cont activ la bancă/trezorerie;

    f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu cartof (minim 0,3 hectare cultivate cu cartof de consum) utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

    g) declaraţii pe propria răspundere;

   

 Pentru a fi eligibili, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

    b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha;

    c) să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa eligibilă din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 17 noiembrie inclusive a anului de cerere;

    d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum în anul 2023;

    e) să facă dovada producţiei minime realizate prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare;

    f) să transmit la DAJ o notificare scrisă privind identificarea și evaluarea producției

Valorificarea producției de cartof de consum se realizează până la data de 17 noiembrie 2023. Documentele justificative care atestă valorificarea producției de cartof se depun la Direcția Pentru Agricultura Județeana ARAD până la data de 20 noiembrie 2023.

Cererile însoțite de documentele prevăzute, pot fi transmise la D.A.J. Arad și prin mijloace electronice.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“de către solicitant.

 

                                                                   FORMULARE CERERE  ȘI  DECLARAȚIE

 

                                                                  ADRESA INFORMARE PRIMĂRII