Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum în anul 2024

 

    

  Guvernul României prin intermediul MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE vine în sprijinul cultivatorilor de cartofi de consum prin adoptarea Hotărârii 150 din 22 februarie 2024 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum" în anul 2024.

Cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha cultivat cu cartof de consum.

  Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

• să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;

• să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 18 noiembrie a anului de cerere;

• să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2024;

• să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii:

a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil pana la 31 decembrie 2024;

b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008;

c) producătorii agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;

d) producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru înscrierea în Program se va depune o cerere însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2024, are atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

g) declarații pe propria răspundere.

Cererea de înscriere în program trebuie depusă la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până cel târziu data de 20 mai, inclusiv.

Valorificarea producției se va face până cel târziu la data de 18 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative la Direcția Pentru Agricultură Județeană Arad se va realiza până la 20 noiembrie, inclusiv. 

 

                                         FORMULAR CERERE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

                                                                     FORMULAR  DECLARAȚII