Schemă de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

         

     Vă informăm că a fost publicată O.U.G. nr.14/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

   Data limită pentru depunerea cererilor este 11 aprilie 2024 inclusiv. Beneficiarii vor depune la D.A.J ARAD o cerere de solicitare care va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantuluilegal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;

b) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a

unui reprezentant, după caz;

c) copie a atestatului de producător, în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a);

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național alRegistrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a exploatației apicole/stupinei, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei, care atestă că solicitantul deține familii de albine la data depunerii cererii.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii care solicită ajutorul conform prevederilor prezentei OUG trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza națională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin oficiile pentru zootehnie județene, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările și completările ulterioare, în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;

b) să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București la data depunerii cererii;

c) să nu se afle în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.Cererile însoțite de documentele prevăzute, pot fi transmise la D.A.J. Arad și prin mijloace electronice.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“de către solicitant.

 

                                                               Formular CERERE