Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de struguri de masa in anul 2022

  Vă informăm că a fost publicată HG.nr.798/16.06.2022 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de struguri de masa ”in anul 2022 , precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia.Sprijinul financiar este de maxim 1200 euro/ha cultivat cu struguri de masa.

           Data limită pentru depunerea cererilor este 15 iulie 2022 inclusiv și va fi însoțită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

    e) dovadă cont activ la bancă/trezorerie;

    f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren utilizata de solicitant in anul 2022(minim 0,1 maxim 10 hectare cultivate cu plantatie de struguri de masa) ;

    g) declaraţii pe propria răspundere;

    h)copie a filelor din Registrul agricol deschis la primariile in a caror raza administrative-teritoriala se afla suprafetele de teren cu plantatii de struguri de masa.

     Pentru a fi eligibili, beneficiarii  care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

    b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu struguri de masa de minimum 1000 mp si maximum 10 hectare inclusiv;

    c) să obţină o producţie de minimum 6 tone/ha de pe suprafaţa eligibila pe care sa o comercializeze;

    d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu plantatiile de struguri de masa în anul 2022,la specificatia vii nobile pe rod,pentru struguri de masa;

    e) să detina Registrul  de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor,completat incepand cu data infiintarii culturii si avizat de Oficiul Fitosanitar Judetean;

    f) sa fac adovada productiei minime realizate,prin documente justificative,in functie de forma de organizare;

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.